بابت تدریس در دانشگاه از استاد راهنمایی خواستم

من بابت تدریس در دانشگاه از استاد راهنمایی خواستم ایشان به من فرمودن با نماز اول وقت به هدفتان می رسید و من تا جایی که توانستم نماز اول وقت خواندم و به هدفم خدا رو شکر رسیدم نماز اول وقت تمام تمام تمام مشکلات را حل خواهد...