دلسردی

سلام از استاد ذکری خواستم که ذهنم و فکرم فقط متوجه خانوادم بشه و از چیزی دلسرد بشم که وجودم و احاطه کرده بود و روز اول ذکرم وجودم سبک شد و همش بع فکر خانوادم هستم ممنون استاد علی آقا..البته من سالهای قبل هم چندین بار با ذکرهای استاد و راهنمایی علی آقا به خواسته هام در...