کار

حدود ۸ ساله که با استاد و سایتشون آشنا هستم. حاجت های زیادی گرفتم و اخیرا هم در مورد کاری از استاد راهنمایی خواستم که در روز اول چهله نشانه های حاجت روایی برام اشکار شد در حالی که موجب تعجب اطرافیانم شد و در نهایت یک هفته بعد از اتمام چهله به حاجتم رسیدم. خدارو صد...