شغل

سلام من از استادذکرخواستم که خداوندخودش یه کاری روجلوپام بزاره بعدازدوهفته ذکرگفتن رفتم برای شروع کار عکاسی