شغل

من برا شغل دلخواهم از استاد ذکر گرفتم و از ۲۸اردیبهشت شروع کردم …روز سی و چهارم از ختم ذکر بود که مشغول ب کار شدم….ممنون از لطف استاد