راهنمایی

بله من حاجت گرفتم از استاد تقریبا سه سال قبل بود ! که حالم خیلی بد بود و به بن بست رسیده بودم با ذکر قرآنی و نماز اول وقت دقیقا بعد ۲۱ روز حاجت روا شدم . که هنوز که هنوز تو شوکم. و در تمام این مدت سرچ میکردم ببینم استاد سایت رو باز کردن که امشب دیدم به این باور رسیدم...