سلام(ضمن تبریک حلول ماه رجب از فرداشب : بهترین اعمال در این ماه )
فقط بجا آوردن اعمال رجب خصوصاً :
مراسم لیله الرغائب در اولین شب جمعه ماه رجب که پنجشنبه اول آن از رورهای رجب باشد
مراسم ام داوود در عصر نیمه ماه رجب سه ساعت قبل از اذان مغرب.
— در بهترین حالت اینکه این دو مراسم بتنهایی اجرا شود .

به شما بنده گرامی خدا عرض میکنم که با بجا آوردن دقیق مراسم ام داوود ؛ و روزه گرفتن روز جمعه دوم فروردین ( چون برای اجرای این مراسم و بدست آوردن نتیجه قطعی و حتمی از آن ؛ باید حتما روزه باشین )؛ این ماه رجب میتواند آخرین ماه رجب در گرفتاری شما و دور بودن شما از حاجتتون باشد انشاءالله.