امام صادق علیه السلام می فرماید:

قرآن عهدنامه خدا برای مردم است. ،

شایسته است که انسان مسلمان به آن عهدنامه نگاه کند و در هر روز پنجاه آیه بخواند.

[کافي، فضل القرآن، باب في قرائته، ج ۲، ص ۶۰۹، حديث۱: ۶۰۹].

از فرمایشات استاد:

از آنجایی که نمیتوان یک ختم قرآن را به اشتراک گذاشت که کار عبث و بیهوده ایست و هیچ ثمری ندارد چون ممکن است کسانی که در ختم های حزب حزب شرکت میکنند از موقعیت های معنوی کم یا زیاد برخوردار باشند،که باعث میشود یک ختم قرآن موثر نیوفتد ولی اگر یک شخص طبق سفارش امام صادق (علیه السلام) روزی ۵۰ آیه بخواند،۴ ماه میتواند یک قرآن را ، ختم کند .

پس هرکس که میخواهد در ختم قرآن فایده ای ببرد

خواندن یک قرآن کامل را برای انجام این ختم نیت کند.

 

بدین صورت است که میتوان قرآن های موجود در هر خانه را از هجران و غربت خارج کرد و یک قرآن کامل را هم توانسته ختم کند.بعد از ختم قرآن در صفحه ی سفید پایان قرآن بنویسد این قرآن در روز فلان ، ماه فلان ، سال فلان ، شمسی و قمری ختم گردید .