سلام

چند مدت پیش از استاد درخواست ذکری کردم که با درخواست تدریسم در دانشگاه ها موافقت کنند. استاد فرمودن فقط به پدر و مادر خدمت کنید تا راه باز شود. اوایل کار زیاد امید نداشتم اما با تمام وجود دستور استاد رو اجرا کردم و با درخواست تدریس من موافقت شد
ان اشالله که همه ی جوان های جویای کار، روزی شاغل بشوند.
ان شالله که خدا حاجت همه ی حاجت مندان رو براورده و ختم به خیر بفرماید.
ارزوی سلامتی و عمری با عزت برای استاد ارجمند دارم