سلام من هنوز موفق نشدم برای ازدواح از استاد ذکر بگیرم ولی یک چله از دستور شماره دو ررو اجرا کردم و مشکلم که اختلاف و کدورتی بین من و استادم در دانشگاه بود و چندین ماه بود که خیلی ناراحتم کرده بود حل شد.
خداراشکر کدورتها برطرف شد و صلح وصفا برقرار شد