سلام کاربران عزیز ابن را بدانید وبا تمام وجودتان میتوانید ان رااحساس کنید که دستوراتی که استاد میفرمایند مثل : نمازاول وقت – خواندن قران – وصلوات واستغفار بهترین ونابترین کلید حل مشکلاتند بشرطی که بشکل مداوم وهمیشگی باشد . اگرخواندن نماز اول وقت خصوصا نماز صبح براتون سخته بالاخره عادت میکنید وبه حدی شیرین میشود که نیازی به گفتن نیست . همه انرژیهای مثبت پشت سرشون خودبخود میان . اینو امتحان کنید و نتیجشو ببینید