با سلام استاد گرانقدر
تمام کسانیکه نماز اول وقت می خوانند،در حقیقت حاجت روا شده اند
زیرا هر کس گام مثبتی برای آخرتش بردارد و آخرتش را اصلاح کند، خدا دنیایش را اصلاح خواهد کرد…
« إن الله لا یخلف المیعاد »