آیت الله عبدالکریم حق شناس (رحمه الله علیه):

صورتت را بر زمین بگذار داداش جان!

شبها بلند شو، حالا نمی گویم روی خاک، اقلا روی همان فرش،روی همان مهر، این طرف و آن طرف صورتت را بر زمین بگذار.

این حالت را پروردگار دوست دارد