سلام و خدا قوت . آشنايي با اين سايت و بهره مندي از حضور استاد بزرگوار جهت راهنمايي از قرآن كريم خود بزرگترين حاجت روايي بنده در اين دنياي سرگردانيهاي امروزي ست. به بركت قرآن و توصيه هاي استاد نمازهاي اول وقت و درك زيبايي شكرگزاري به موقع هم دومين حاجت روايي من است ، خداوند نگاهي بر من هم داشتند و لذت نماز اول وقت رو در اين چند ماه چشيدم. مشكلات عديده اي كه سالها در زندگيم درگيرشون بودم فقط با دو تا چله رخت بربسته و باورش برام سخت مياد! چطور شد كه غير ممكنهاي منطقي زندگي به بركت نماز اول وقت و آيه هاي قرآني همگي ممكن و سهل شدن! فقط و فقط قرآن معجزه بزرگ