آیت الله حق شناس: اگر قلب هایتان را از غیر خدا خالی کنید گوش هایتان را عوض می‌کنند، چشم هایتان را عوض می‌کنند، دیگر لازم نیست برای بیدار شدن آیه اخر سوره کهف را بخوانی، بلکه بیدارت می‌کنند، صدایت می‌زنند: بلند شو!
آیت الله بهجت (ره): از ما عمل چندانی نخواسته اند، مهمتر آیت الله حق شناس: اگر قلب هایتان را از غیر خدا خالی کنید گوش هایتان را عوض می‌کنند، چشم هایتان را عوض می‌کنند، دیگر لازم نیست برای بیدار شدن آیه اخر سوره کهف را بخوانی، بلکه بیدارت می‌کنند، صدایت می‌زنند: بلند شو!
آیت الله بهجت (ره): از ما عمل چندانی نخواسته اند، مهمتر از عمل کردن، عمل نکردن است. تقوا یعنی عمل گناه را مرتکب نشدن. همه می‌پرسند چه کار کنیم؟ و پاسخ این است گناه نکنید…از عمل کردن، عمل نکردن است. تقوا یعنی عمل گناه را مرتکب نشدن. همه می‌پرسند چه کار کنیم؟ و پاسخ این است گناه نکنید…