سلام باید به همه عرض کنم که استاد به مادرم برای بیماریش ذکرداد مادرم روزی ۳مرتبه دارو مصرف میکرد که الان با یک چهله خیلی بهترشده استاد امیدوارم خداخیرت بدهد من نمیتوانم جبران خوبیهایت کنم اما خدابرایت عوضش رابدهد امین