نماز شب، درمان دردهای روحی و جسمی

حضرت فرمود: نماز شب، سنت پيغمبر شماست.

«مطردة الداء عن اجسادكم». بلكه، دردها را دوا مي كند. شايد برخي تصوركنند كه فقط دردهاي روحي مورد نظر ايشان است و لیکن حضرت مي فرمايد: درد را از بدنهاي شما مي برد. «مطردة الداء عن اجسادكم». حجابها را از قلب شما مي برد، شما را مقرَّب قرار مي دهد.

به بنده ی من نگاه كنيد! (آثار نماز شب)

مخصوصاً آن وقتي كه جوان براي نماز شب بلند مي شود؛ اما خوابش مي آيد و سرش به اين طرف و آن طرف مي رود، چانه اش پايين می افتد، پروردگار درهاي آسمان را باز مي كند و خطاب به ملائكه مي فرمايد: «انظروا الي عبدي».[۱۵] يعني به بنده ی من نگاه كنيد! خداوند عليّ اعلي افتخار مي كند كه ببینید این بنده ی من کاری را كه بر او واجب نكرده ام، چگونه بجا مي آورد!

پروردگار مي فرمايد: من سه چيز به او مرحمت مي كنم. اول اينكه موفق به توبه اش مي كنم، موفق به توبه ی نصوح و قاطع مي كنم. (اين هم جواب آن كسي كه از من پرسيد كه هر چه توبه مي كنم، باز مي شكنم) دوم اينكه گناهانش را مي آمرزم و سوم هم رزق وسيعي نصيب او مي كنم.